ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

PREVENTIEF BV

 

Artikel 1.           Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard ook, daaronder onder meer begrepen de verzorging van cursussen op het gebied van EHBO en bedrijfshulpverlening, advisering, verkoop en levering van, fysiek en via de webshop, verband- en blusmiddelen en AED’s, keuring en controle van verband- en blusmiddelen, ontwerp, verkoop en levering van bedrijfshulpverlenings- en ontruimingsplannen alsmede vluchtwegplattegronden, houden van VCA trainingen en diverse veiligheidsopleiding, alsmede het vervaardigen van RI&E’s, het controleren van AED apparaten en de verhuur van AED apparaten en blusmiddelen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PREVENTIEF B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Veldweg 6f te 5321 JE Hedel  (inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Tiel: 11033546), alsmede van haar eventuele dochtervennootschappen en deelnemingen.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van goederen of diensten welke niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.
 • De contractant en/of de cursist verklaart door accorderen van het inschrijfformulier op de website, dan wel via het opleidingenportaal Visual Systems, via e-mail, telefonisch of anderszins, en na ontvangst van een bevestigings-e-mail, de voorwaarden van Preventief te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Preventief, de cursist en de contractant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De inhoud van deze bepaling  en de hier opgenomen voorwaarden zijn op gelijke wijze van toepassing bij de inschrijving van groepstrainingen.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Preventief. Dit betreft de versie 1.2 vanaf 12 juli 2019.

 

 

 

 

 

Artikel 2.           Definities

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursus: De cursus, opleiding, training, coaching, workshop, e-learning of enige andere bijeenkomst verzorgd door Preventief met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Cursist: Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.

Contractant: De natuurlijk perso(o)n(en), al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, of de rechtspersoon, die de overeenkomst met Preventief heeft gesloten.

Annuleren: De opzegging van de overeenkomst door de contractant dan wel door Preventief.

Geplande startdatum cursus: De aan de contractant door Preventief –schriftelijk- meegedeelde datum waarop de eerste bijeenkomst van start gaat.

Voorwaarden: De onderhavige algemene betalings- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3.           Offertes

 • Alle offertes en aanbiedingen van Preventief zijn immer vrijblijvend voor zowel Preventief als de contractant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • De offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • Preventief kan niet aan haar offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 

Artikel 4.           Tarieven

 • Alle door Preventief vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 • Alle door Preventief vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

 

Artikel 5.           Betalingen

 • De contractant is gehouden facturen te betalen uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum. Bij bestellingen via de webshop dient te worden betaald middels multisafe pay, en Uitsluitend met voorafgaande toestemming van Preventief kunnen geautoriseerde bedrijven op rekening betalen met een betalingstermijn van 30 dagen.
 • Preventief is te allen tijde gerechtigd om ter zake van levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten tot dat de vooruitbetaling is ontvangen.
 • Het niet bijwonen van de overeengekomen cursusbijeenkomst(en) laat de betalingsverplichting jegens Preventief onverlet.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de contractant, is de contractant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Preventief heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
 • Blijft de contractant nalatig het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, dan kan Preventief de vordering ter incasso uit handen geven met dien verstande dat de contractant alsdan naast de hoofdsom en de daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden is tot vergoeding van de (buiten)gerechtelijke, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

 

Artikel 6.           Inschrijving en indeling cursus

 • Aanmelding voor een cursus geschiedt door inzending van het volledig ingevulde en door de contractant geaccordeerde inschrijfformulier, via het opleidingenportal Visual Systems, dan wel door inschrijving rechtstreeks via de email of onze website www.preventief.com. Door ondertekening van het inschrijfformulier of inschrijving via de website of email verklaart de contractant akkoord te gaan met de voorwaarden en de cursusgegevens (prijs, tijdsduur e.d.). De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst door Preventief aanvaard, tenzij het tegendeel binnen redelijke termijn schriftelijk aan de contractant wordt meegedeeld.

 

Artikel 7.           Wijzigingen/afgelastingen

 • De door Preventief genoemde (start-)data, (lever-)tijden en locaties zijn indicatief.
 • Preventief behoudt zich het recht voor de indeling van de dag- en avondcursussen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 • Wijziging in een of meer van de in lid 1 genoemde kenmerken geeft geen recht op schadevergoeding door Preventief en evenmin recht tot annulering van de overeenkomst.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus door Preventief zonder recht op schadevergoeding worden afgelast of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet worden geaccepteerd. De contractant wordt hierover schriftelijk bericht, waarna zijn/haar verplichtingen vervallen.

 

Artikel 8.           Verhindering cursist/docent/trainer

 • Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits deze vervanger twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk wordt aangemeld bij Preventief. Voor deze vervanger is de contractant geen extra kosten verschuldigd. De in dit artikel opgenomen kosteloze vervanging van een cursist is niet van toepassing wanneer het een training betreft waarvoor een voorbereiding met e-learning noodzakelijk is. Dan worden de kosten voor de e-learning voor de vervangende cursist ook in rekening gebracht en kan vervanging alleen plaats vinden wanneer de nieuwe cursist voorafgaand aan de training ook de e-learning succesvol heeft afgerond. Ook is de in dit artikel opgenomen kosteloze vervanging van een cursist niet van toepassing wanneer het een persoonsexamen betreft,  zoals VCA,  waarop de cursist op naam staat aangemeld Alsdan kan de training kosteloos door een andere cursist gevolgd worden, maar worden de extra examenkosten in rekening gebracht. Preventief is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van een cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 9.           Uitsluiting cursist

Preventief heeft het recht zonder opgave van redenen een cursist, die door zijn/haar gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus hindert, van verdere cursus uit te sluiten. Iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft bestaan.

 

Artikel 10.         Annulering

 • De contractant heeft het recht om de opdracht uit hoofde van de overeenkomst te annuleren.
 • Annuleren kan per e-mail of per brief plaatsvinden. De geplande startdatum van de cursus dan wel de geplande leveringsdatum van een goed of dienst, geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke start-/ leveringsdatum.
 • Bij groepstrainingen zal altijd de groepsprijs dan wel het minimale aantal deelnemers in rekening worden gebracht.
 • Bij wijziging of annulering ongeacht de reden worden onderstaande kosten in rekening

gebracht:

Annuleringsvoorwaarden: Verschuldigd
Annuleren > 14 dagen* 0%
Annuleren > 7-14 dagen* 25%
Annuleren> 1-7 dagen* 50%
Afwezig zonder afmelding of afmelding op lesdag zelf 100%

* indien afgedragen worden de kosten voor het lesboek of de e-learning doorberekend

 

Indien een cursist de cursus tussentijds beëindigd of anderszins niet deelneemt, heeft de
contractant/cursist geen recht op enige restitutie.

 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Preventief immer het recht een cursus te annuleren. De contractant/cursist heeft alsdan recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld, maar niet op een (schade)vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 11.         Recht van reclame, retourzendingen

 • Bij een overeenkomst tot verkoop en levering heeft de contractant de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractant Preventief daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de contractant de keuze de betreffende goederen tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe goederen dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

 

Artikel 12.         Garantie

Preventief verleent geen enkele garantie op de geleverde zaken, behoudens de garantie die door de producent van de zaak wordt verleend, hetzij op grond van de wet hetzij op grond van overeenkomst.

 

Artikel 13.         Aansprakelijkheid

 • Indien Preventief aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 • Preventief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Preventief is uitgegaan van door of namens de contractant/cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Preventief is niet aansprakelijk voor gedragingen van cursisten tijdens de lessen waardoor schade wordt toegebracht of geleden.
 • Preventief is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of eigendommen van cursisten ontstaan tijdens de lessen.
 • Preventief is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen welke zich voordoen tijdens of na de lessen.
 • Indien Preventief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Preventief beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In aanvulling op het vorige lid is de aansprakelijkheid van Preventief in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • De aansprakelijkheid van Preventief beperkt zich tot directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Preventief aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Preventief toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Preventief aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 • Preventief is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Preventief of haar ondergeschikten.
 • Eventuele aanspraken dienen op straffe van verval van recht binnen één jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

Artikel 14.         Overmacht

 • Preventief is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
 • Bovendien heeft Preventief het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien na het redelijk oordeel van Preventief een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft.
 • Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft, zal Preventief voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele cursusprogramma van tijdseenheid opschuiven.

 

Artikel 15.         Eigendomsvoorbehoud

 • Preventief behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de contractant/cursist geleverde zaken totdat de koopprijs van deze zaken en overige zaken uit hoofde van andere overeenkomsten met de contractant, geheel is voldaan.
 • Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die Preventief op de contractant/cursist mocht verkrijgen wegens tekortschieten van deze in haar verplichtingen jegens Preventief.
 • Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de contractant/cursist is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door Preventief is verleend.
 • De zaak is voor risico van de contractant vanaf de aflevering, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen.

 

Artikel 16.         Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van goederen en/of diensten alsmede de ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Preventief en de contractant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Preventief of haar leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
 • De contractant en de cursist zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Preventief de producten en/of diensten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

 

Artikel 17.        Persoonsgegevens

Preventief  vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met (persoons)gegevens. De gegevens worden door Preventief dan ook zorgvuldig verwerkt en

beveiligd. Daarbij houdt Preventief zich aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dat

betekent bijvoorbeeld dat Preventief:

 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden Preventief de persoonsgegevens nodig heeft;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
 • Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Preventief daar wettelijk toe verplicht is;
 • Wanneer Preventief de gegevens deelt, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van Preventief persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht respecteren om de persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

 

Artikel 18.         Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de cursist, contractant en Preventief door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Preventief is jegens de cursist en/of de contractant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van

elektronische middelen van communicatie, waaronder — maar niet beperkt tot — schade ten
gevolge van niet- aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie,
onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen,
behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit      de computersystemen van Preventief leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de

verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd.

Artikel 19.         Toepasselijk recht

19.1 Op alle met Preventief gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3 Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd. en wel in het ressort
waarin Preventief  is gevestigd.

 

 

Hedel, 12 juli 2019.